Pracujemy z organizacjami, liderami i zespołami na rzecz tworzenia środowiska pracy sprzyjającego skuteczności i zaangażowaniu ludzi. 

Prowadzimy i projektujemy szkolenia w obszarze przywództwa, komunikacji, współpracy, budowania dobrych relacji oraz wystąpień publicznych. 

Lider

Przywództwo
Zarządzanie
Efektywność osobista

Projektujemy i przeprowadzamy kompleksowe programy rozwoju dla liderów. Pracujemy z początkującymi menadżerami, pomagając im budować fundamenty swoich kompetencji menadżerskich. Wspieramy doświadczonych liderów w rozwoju ich kompetencji przywództwa włączającego.

Pomagamy liderom w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesności. Wyposażamy ich w kompetencje pozwalające na budowanie środowiska sprzyjającego skuteczności i zaangażowaniu pracowników. Wspieramy liderów w osiąganiu zdrowej efektywności – zdolności do realizacji celów przy jednoczesnym dbaniu o dobrostan swój i zespołu.

Uczestnicy naszych szkoleń:

‣ Otrzymują gruntownie przebadaną wiedzę i sprawdzone w praktyce nowoczesne narzędzia

Stosują techniki komunikacji niezbędne do prawidłowego zarządzania ludźmi, osiągania zamierzonych rezultatów oraz budowania i utrwalania relacji ze współpracownikami

Lepiej rozumieją rolę menedżera oraz wyzwania z nią związane, zwiększają swoją osobistą skuteczność

‣ Rozwijają samodzielność pracowników, zwiększają ich motywację do stawiania czoła wyzwaniom i podejmowania dodatkowych wysiłków

‣ Wzmacniają zaufanie w relacjach z pracownikami, sprawniej dbają o poczucie psychologicznego bezpieczeństwa w zespole

‣ Mają większą pewność w prowadzeniu trudnych rozmów z dbałością o dobre relacje

‣ Skuteczniej wspierają pracowników w codziennych wyzwaniach wynikających ze specyfiki pracy zdalnej oraz współpracy z zespołem rozproszonym

Zespół

Współpraca
Kultura Feedback'u
Process Communication model

Pracujemy z zespołami ich liderami na rzecz tworzenia środowiska, w którym ludzie chcą pracować. Uczymy zachowań i postaw, które wyróżniają najskuteczniejsze zespoły na świecie.

Pomagamy zespołom osiągać wyniki i zwiększać swoją skuteczność przez usprawnianie komunikacji, wykorzystywanie potencjałów każdego członka zespołu oraz wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólne cele.

Uczestnicy naszych szkoleń:

‣ Opracowują praktyki dobrej współpracy oraz budują kontrakt na współpracę zabezpieczający realizację celów i potrzeby wszystkich członków zespołu

‣ Sprawniej komunikują się i bardziej efektywnie współpracują na rzecz osiągania wspólnych wyników

‣ Wzmacniają wzajemne zaufanie oraz spójność grupową, budują warunki, które sprzyjają otwartej rozmowie o błędach i proszeniu innych o pomoc

‣ Potrafią udrożnić otwartą komunikację na temat tego, jak zespół funkcjonuje, uzyskują zrozumienie co do mocnych i słabych stron zespołu

‣ Wdrażają kulturę informacji zwrotnej opartej na  komunikacji wprost oraz na otwartej opinii wyrażanej na forum grupowym

‣ Rozpoznają własny styl interpersonalny oraz związane z nim preferencje co do sposobu komunikacji, form współpracy z innymi i źródeł motywacji

‣ Mają mniejsze obawy przed otwartą konfrontacją i lepiej radzą sobie z konfliktami

 

Dialog

Perswazja

Pitching

Prezentacje

Prowadzimy grupowe i indywidualne treningi komunikacji perswazyjnej i wystąpień publicznych. Wzmacniamy zaufanie do siebie, pewność w prezentowaniu swoich opinii, strategii, pomysłów i rozwiązań. Bazujemy na przejrzystości, zwięzłości oraz jakości drzemiącej w samym mówiącym, na jego świadomości oddziaływania na innych poprzez elementy pozawerbalne, wrażenie, jakie wywiera na innych i efekt, do jakiego zmierza.

Dajemy praktyczne i użyteczne narzędzia prezentacji, tworzenia atmosfery dobrego kontaktu, porozumienia, partnerskiego udziału pomiędzy mówiącym a słuchającymi. Uczymy skutecznej interakcji i współpracy podczas wystąpień zamiast czytania slajdów czy wygłaszania referatów.

Uczestnicy naszych szkoleń:

‣ Potrafią stworzyć atrakcyjną i rzetelną prezentację idei, strategii, produktu, usługi, własnego punktu widzenia

‣ Przedstawiają swoje myśli, propozycje i argumenty w sposób sprawny, przejrzysty i skuteczny. Projektują zmianę myślenia u odbiorców

‣ Skutecznie bronią swojego stanowiska na forum grupy i radzą sobie z wymagającym odbiorcą

‣ Wiedzą jak skupić i utrzymać uwagę odbiorców

‣ Rozumieją, czym jest pitching, mają skuteczną strukturę opartą na logice, psychologii, znajomości rynku i dostosowaną precyzyjnie do specyfiki odbiorcy i aktualnego kontekstu

‣ Znają sposoby na obniżenie napięcia związanego z ekspozycją i jej konsekwencjami

Wsparcie

Rozwiązywanie konfliktów
Interwencje w kryzysie
Moderacja spotkań

‣ Wspieramy liderów i zespoły w przechodzeniu przez konflikty, kryzysy i sytuacje trudne.

‣ Pomagamy w rozwoju najważniejszych kompetencji pomagających radzić sobie w sytuacjach trudnych w przyszłości.

‣ Pracujemy z klientami na rzecz kultury otwartej komunikacji i odważnego mierzenia się z trudnościami w relacjach.

‣ Wspólnie z naszymi klientami wypracowujemy kontrakt na współpracę sprzyjający zaangażowaniu pracowników i ich psychologicznemu bezpieczeństwu.

‣ Kierujemy się przekonaniem, że konflikt i impas w relacji można przekuć w dobrą, dojrzałą współpracę. 

‣ Korzystamy z narzędzi Analizy Transakcyjnej.

Trenerzy 

wczasy-4

Justyna Dworczyk

Trener - założycielka

Trener biznesu i rozwoju osobistego, coach, mówca i wykładowca. Wspomaga instytucje i pracowników w przechodzeniu przez zmiany, budowie nowej struktury, kultury organizacji. 

Justyna Byczkowska sq

Justyna Byczkowska

Trener - Dyrektor Zarządzająca

Trener biznesu i rozwoju osobistego, coach, konsultant, praktyk Analizy Transakcyjnej w obszarze organizacji. Specjalizuje się w metodach skutecznej komunikacji, współpracy, rozwoju przywództwa oraz psychologii zdrowia w pracy. Pomaga budować efektywne zespoły i wspiera je w przechodzeniu przez sytuacje konfliktowe i kryzysowe.

MDczarnobialy_Fotor

Marta Drażyńska

Trener

Psycholog, trener, konsultant w organizacjach, psychoterapeuta indywidualny i grupowy. Uczy, w jaki sposób wykorzystywać komunikację i świadomość interakcji zachodzących w gronie ludzi do zwiększenia skuteczności własnych działań i osiągania zamierzonych celów.

Dominik-Jurczak

Dominik Jurczak

Trener

Trener biznesu, coach, mediator, instruktor nurkowania. Z wykształcenia jest politologiem i prawnikiem oraz absolwentem podyplomowych studiów z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

Robert-Moskwa

Robert Moskwa

Trener

Profesjonalny mówca, siewca idei, trener biznesu (motywacja, komunikacja, wystąpienia publiczne), licencjonowany Master Practitioner of NLP

Emilia-Zajfert

Emilia Zajfert

Trener

Jest filologiem, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz trenerem- ukończyła podyplomowe studia trenerów biznesu, oświaty i administracji w Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z SWPS.

Referencje 

Staliśmy przed wyborem trenera na szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji komunikacyjnych i liderskich dla kadry menedżerskiej. Postanowiliśmy przy tej okazji rozpocząć współpracę z firmą Dworczyk Training, co do dzisiaj uznajemy za fantastycznie trafiony wybór. Pani Justyna dołożyła wszelkich starań, aby zbadać nasze potrzeby i przygotować właściwy program szkolenia i dostosować narzędzia do grupy uczestników. Jej działania spowodowały, że czuliśmy się zaopiekowani i zrozumiani przez drugą stronę . W efekcie uczestnicy nie szczędzili pochwał i zadowolenia z efektywnie spędzonego czasu.

Innogy Polska S.A.

Wszystkie szkolenia programu zostały przeprowadzone w niezwykle nowoczesny i profesjonalny sposób. Ich zawartość merytoryczna jest na najwyższym światowym poziomie a sposób przekazu bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestników, o czym świadczyć może fakt, że grupa szkoleniowa pozostała niezmienna od początku procesu szkoleniowego a jej zainteresowanie szkoleniami z Panią Justyną Dworczyk nie słabnie. Uczestnicy uważają bowiem, że warsztaty szkoleniowe w tym programie są „bezcennym  doświadczeniem motywującym, po którym  pozostają z realnym  planem na realizację celów zawodowych i osobistych” 

L'Oreal

Żadne z dotychczas przeprowadzonych szkoleń nie budziły tak dużych emocji wśród uczestników. Ich skuteczność najmocniej podkreśla fakt gotowości do wykorzystania zdobytych umiejętności zaraz po szkoleniu oraz wysokie oceny szkoleń.

Z przyjemnością będę kontynuować naszą współpracę.

Pekaes

To, co wyróżnia Dworczyk Training to  również  fakt, iż nasi pracownicy  bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych przez tę firmę szkoleniach. Szkolenia cieszą  się zainteresowaniem i popularnością, bo przełamują rutynę, będąc połączeniem gry, zabawy z dużą dawką wiedzy i umiejętności. Rzadko zdarza się, aby osiągnąć w ankietach wynik 90% satysfakcji uczestników. Justyna Dworczyk taki wynik osiągnęła.

Nivea

Szkolenia przeprowadzane przez firmę Dworczyk Training to zupełnie inna jakość. Sposób pracy nastawiony jest na praktykę, doświadczanie i wdrażanie na bieżąco, na gorąco nowych umiejętności. Feedback , który otrzymywałam podczas dwóch dni szkolenia był niezwykle trafny i konstruktywny. Nigdy wcześniej nie czułam się tak bezpiecznie na sali szkoleniowej i jednocześnie nie pracowałam tak „ głęboko”.

Servier

Klienci 

Hello

Bądźmy w kontakcie

    Przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb